Nhà trường đã có Kế hoạch Chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường  giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến năm 2025